Phần mềm làm việc của Dự án Kapchist
Cập nhật 28/11/2009

Phần mềm Kapchist Download file
Hướng dẫn sử dụng Kapchist Download file
Bí quyết làm việc hiệu quả Click here
Phần mềm làm việc của Dự án OCR
Version 7

Download file